Találati lista

Szerző Cím Évszám Tárgyszavak
Zolnai Béla Kosztolányi, Nietzsche, Juhász
1958 irodalmi hatás, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Bisztray Gyula Ambrus Zoltán, József Attila és Kosztolányi Dezső egy-egy levele
1961 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás
Zágonyi Ervin Kosztolányi Csehov-élménye nyomában
1984 irodalmi hatás, magyar irodalom története, orosz irodalom
Csapláros István Kosztolányi Dezső és a lengyel irodalom
1985 irodalmi hatás, irodalomkritika, lengyel irodalom
Király István Kosztolányi Dezső és az Osztrák-Magyar Monarchia
1985 irodalmi hatás, irodalmi körkép, magyar irodalom története, magyar történelem
Zágonyi Ervin Kosztolányi és Tolsztoj
1989 irodalmi hatás, magyar irodalom története, orosz irodalom
Vitéz Ildikó Kosztolányi- Büchner társszerzője: a Danton halála- magyar fordításainak tükrében
1990 dráma, irodalomkritika, műfordítás, német irodalom
Bárány László Korkép és transzcendencia: Kosztolányi és Camus mono-dialógusa
1997 francia irodalom, irodalmi kölcsönhatás, irodalomkritika, magyar irodalom története, összehasonlító irodalomtudomány
Zágonyi Ervin A Kosztolányi-Illyés-vita nyomában: Kosztolányi választöredékei, kérdőjelekkel
2008 irodalmi élet, irodalmi vita, irodalomkritika, magyar irodalom története
Dobos István Az olvasás medialitásának összefüggései Kosztolányi irodalomértelmezésében
2009 irodalmi stílus, irodalomesztétika, irodalomkritika, nyelvi stílus
Mercs István Nyugat népe keleten : Ady, Babits, Juhász Gyula és Kosztolányi fogadtatása a Kelet Népében
2012 irodalmi élet, magyar irodalom története, sajtótörténet
Lőrincz Anita Kosztolányi Dezső és az Egyenlőség című folyóirat kapcsolata
2012 irodalmi élet, magyar irodalom története, sajtótörténet
Arany Zsuzsanna "A meztelen király". Kosztolányi Dezső irodalompolitikája
2015 irodalmi élet, irodalmi vita, magyar irodalom története
Réz Pál Kosztolányi Dezső (?) két ismeretlen bírálata Babits Dante-fordításáról
1977 irodalomkritika, műfordítás, olasz irodalom
Végh Dániel "Comme hyspanisant fervent...": Kosztolányi Dezső spanyol műfordításai
2008 műfordítás, spanyol irodalom
Zágonyi Ervin Kosztolányi északi - dán, norvég, svéd - műfordításai
1997 germán nyelvek irodalma, műfordítás
Szász Károly Kosztolányi Dezső: Édes Anna
1927 irodalomkritika, narratológia, recenzió, regény
Makay Gusztáv Két tanár-regény új kiadása
Kosztolányi Dezső: Aranysárkány, Móra Ferenc: Hannibál föltámasztása
1958 irodalomkritika, narratológia, recenzió, regény
Rugási Gyula Az "örök Róma": Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő című regényéről
1983 irodalomkritika, narratológia, regény
Szabó Zoltán A szecesszió stiláris sajátosságai Kosztolányi prózájában
1984 irodalmi stílus, narratológia
Papp István Az abszurditás kalandja: vázlat Kosztolányi Nerójához
1987 irodalomkritika, narratológia, regény
Hima Gabriella A sorsregénytől a példázatig (Kosztolányi Dezső: Édes Anna)
1991 irodalomkritika, narratológia, regény
Hima Gabriella "Penetráns tekintet."
/Kosztolányi Dezső: Pacsirta. 1923./
1998 irodalomkritika, narratológia, regény
Mohai V. Lajos Harc a szereppel való azonosulásért
(Szempontok a Pacsirta értelmezéséhez)
1991 irodalomkritika, narratológia, regény
Bónus Tibor A másik titok: az Édes Anna értelmezéséhez
2007 irodalomkritika, narratológia, regény
Kelemen Péter Utalások, célzások, ákombákomok: szövegszintek és jelentésrétegek Kosztolányi Dezső Fürdés című elbeszélésében
1998 irodalomkritika, narratológia, novella
Réz Pál Kosztolányi Dezső elfelejtett novelláskönyve
1959 irodalomkritika, narratológia, novella
Tamás Attila Gyermek-vízbefojtásra kész gyűlölet vagy a természet olykor elrettentő közönye ? Kosztolányi Fürdésének átértelmezése
2011 irodalomkritika, narratológia, novella
Wirágh András Én kitalálom, te megírod. Egy 19. századi adalék az Esti Kornélhoz
2015 irodalomkritika, narratológia, novella
Szász Károly Kosztolányi Dezső: Meztelenül
1928 irodalomkritika, költészet, recenzió
Makay Gusztáv Kosztolányi Dezső: Válogatott versei
1957 irodalomkritika, költészet, recenzió
Kronstein Gábor A búcsú pillanata; Kosztolányi: Őszi reggeli
1972 irodalomkritika, költészet
Szőke György "Mostan színes tintákról álmodom..." : egy Kosztolányi-vers irodalomlélektani elemzése
1983 irodalomkritika, költészet
Tandori Dezső Tártság és zártság Kosztolányi verskezelésében
1985 irodalomkritika, költészet
Németh G. Béla Költői számadások. 1. : Kosztolányi Dezső: Ének a semmiről
1993 irodalomkritika, költészet
Németh G. Béla Költői számadások. 2. : Kosztolányi Dezső: Szeptemberi áhítat
1993 irodalomkritika, költészet
Szőke György Kosztolányi és József Attila - egymás tükrében
1998 irodalomkritika, költészet, összehasonlító irodalomtudomány
Lőrincz Csongor Mediális paradigmák a magyar késő modernségben: individuum és epitáfium viszonya: Kosztolányi: Halotti beszéd- Szabó Lőrinc: Sírfelirat
2002 irodalomkritika, költészet
Molnár Gábor Tamás Költőiség, köznapiság, konvenció
1998 irodalomkritika, költészet
Rónay László A rejtőzködő Kosztolányi
1989 irodalomkritika, német irodalom története, recenzió
Tandori Dezső Kosztolányi Dezső
1990 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Sárközi Éva "Kedves szerkesztő kisasszony": kísérlet egy ismeretlen Kosztolányi-levél megfejtésére
2006 irodalomkritika, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom története
Szilágyi Zsófia Balassa Péter: Magatartások találkozója. Babits, Kosztolányi, Móricz
szerk. Szarka Judit
2007 irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Lénárt Tamás Halkan szitál a tört fény: Kosztolányi Dezső összes fényképe
2007 életrajz, fényképalbum, magyar irodalom története, recenzió
Kerecsényi Dezső Kosztolányi Dezső
1937 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Kozocsa Sándor Kosztolányi Dezsöné: Kosztolányi
1938 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
K. S. Szegszárdy-Csengery József: Kosztolányi Dezső
1939 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Szauder József Devecseri Gábor : Az élő Kosztolányi
1945 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Bóka László Kosztolányi Dezső (Vita)
1961 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Gál István Schöpflin Aladár két rádió-előadása (Ady, Babits, Móricz; Emlékezés Kosztolányi Dezsőről)
1979 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története
Mohai V. Lajos Rónay László: Kosztolányi Dezső
1980 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Pálmai Kálmán Gondolatok Kosztolányiról : Kiss Ferenc Az érett Kosztolányi c. műve ürügyén
1982 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Rónay László Király István: Kosztolányi: vita és vallomás
1986 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Buda Attila "most elmondom, mint vesztem el". Kosztolányi Dezső betegségének és halálának dokumentumai
2011 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Sárközi Éva Adatok Kosztolányi Dezső családtörténetéhez egy eddig ismeretlen levél kapcsán
2013 családtörténet, irodalomkritika, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom története
Lapis József Bengi László: Elbeszélt halál
Kosztolányi-tanulmányok
2015 életrajz, irodalomkritika, magyar irodalom története, recenzió
Réz Pál Kosztolányi Dezső két ismeretlen cikke Csáth Gézáról
1958 irodalomkritika, magyar irodalom története, novella
Kosztolányi Dezső Kosztolányi Dezső levele Berda Józsefhez
1958 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom
Scheiber Sándor, Zsoldos Jenő Tizenkét Kosztolányi-levél
1959 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom
József Farkas A Tanácsköztársaság irodalmi publicisztikájából: 7. Kosztolányi Dezső: Forradalom és papírkosár
1959 magyar irodalom, publicisztika
József Farkas A Tanácsköztársaság irodalmi publicisztikájából: 8. Kosztolányi Dezső: Mi tűnik el?
1959 magyar irodalom, publicisztika
József Farkas A Tanácsköztársaság irodalmi publicisztikájából: 9. Kosztolányi Dezső: Szemek a homályban
1959 magyar irodalom, publicisztika
József Farkas A Tanácsköztársaság irodalmi publicisztikájából: 10. Kosztolányi Dezső: Nevek nélkül
1959 magyar irodalom, publicisztika
Scheiber Sándor, Zsoldos Jenő Kosztolányi Dezső levele Kiss Józsefhez
1961 irodalmi levél, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom
Hajós Géza Egy Kosztolányi - Karinthy-tréfa dokumentumai 1926-ból
1969 irodalmi élet, irodalmi levél, irodalomtudományi forrás, magyar irodalom, vers
Madarász Klára Széljegyzetek Kosztolányi és Pirandello esztétikájához
2000 irodalmi levél